Privacystatement & Disclaimer

FIN Advocaten & Fiscalisten respecteert uw privacy en begrijpt dat u er belang aan hecht dat wij uw privacy niet zullen schenden. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen/verwerken. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk gegevens van u te behandelen/verwerken. Dit alles ten behoeve van uw privacy.

Het bepaalde in dit privacystatement is van toepassing op hetgeen zich afspeelt op onze websites (www.finaf.nl en www.uitzendrecht.nl), indien u contact met ons opneemt via de website of mail en/of indien u een cliëntenrelatie met ons aangaat.

Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen, zodat u exact weet wat wij eraan doen om uw privacy te beschermen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u via . Ook staat het u uiteraard vrij om ons hierover te bellen: 023 30 30 7 30.

Hoofdlijnen
In zijn algemeenheid kunt u van ons verwachten dat:

 1. Wij de bezoekers op onze website niet monitoren. Dat wil zeggen; wij houden enkel en alleen bij hoeveel bezoekers onze websites trekken;
 2. Wij controleren en/of verwerken uw IP-adres niet;
 3. Wij controleren en/of verwerken niet vanuit welke plaats u onze website bezoekt;
 4. Er worden geen cookies geplaatst op onze website;

Contactmomenten
Indien u ons benadert per mail en/of via het contactformulier op onze websites, dan gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor u ons benadert. Dat wil zeggen; wij moeten u kunnen bereiken om uw vraag te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben beantwoord, dan zullen wij de gegevens ofwel verwijderen, ofwel opslaan in het dossier als er een samenwerking voortkomt uit het contactmoment. In het geval van een samenwerking zullen wij een opdrachtbevestiging/overeenkomst met u sluiten, waarin wij wederom opnemen hoe wij omgaan met uw privacygegevens.

Wij zullen de door u verstrekte informatie niet gebruiken om ongevraagd contact met u op te nemen, al dan niet via een nieuwsbrief van ons kantoor.

Indien er een samenwerking met ons kantoor tot stand komt, dan dienen wij uw gegevens/administratie 7 jaar lang te bewaren. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst. Uiteraard conformeren wij ons hieraan.

Indien er geen samenwerking tot stand komt, dan zullen wij uw gegevens maximaal 6 maanden bewaren, maar doorgaans aanzienlijk korter. Dat wil zeggen; doorgaans zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment dat wij constateren dat er geen samenwerking voortvloeit uit het contactmoment dat u met ons heeft gehad.

Indien u een cliënt wordt van ons kantoor, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat de cliëntrelatie met u eindigt, tenzij wij verplicht zijn deze gegevens voor langere termijn te bewaren. Indien er voor ons geen grondslag meer bestaat om de gegevens te bewaren, zullen wij uw gegevens verwijderen op uw eerste verzoek.

Welke gegevens
FIN kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u deze zelf verstrekt door het invullen ervan op het contactformulier op onze website, dan wel doordat u gebruikmaakt van de diensten van FIN. Door het gebruikmaken van onze diensten, stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor.

FIN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN.

In specifieke gevallen kan FIN ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Strafrechtelijke gegevens;
 • Informatie over opleiding-/arbeidsverleden;
 • Bankgegevens;
 • Medische gegevens;
 • Andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht.

Grondslagen
FIN verwerkt persoonsgegevens van cliënten allereerst op de grondslag ‘uitvoeren van een overeenkomst’, te weten de met cliënten gesloten overeenkomst van opdracht. Indien een dergelijke overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, maar deze naar verwachting wel snel zal worden gesloten, verwerkt FIN de persoonsgegevens van (toekomstige) cliënten op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Tot slot verwerkt FIN persoonsgegevens van cliënten met betrekking tot de facturatie en het dossierbeheer op de grondslag ‘wettelijke verplichting’.

Welk doel
FIN verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. FIN zal daarom enkel gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. Per specifieke situatie kan verschillen welke persoonsgegevens precies worden verwerkt. Bovendien kan FIN uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) contact met u op te nemen. Daarnaast verwerkt FIN uw persoonsgegevens ten behoeve van de administratie, waaronder de (maandelijkse) facturatie.

Gegevens met betrekking tot facturatie of andere financiële stukken verwerkt FIN om financiële administratie mogelijk te maken, en voorts om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de bewaartermijn. Persoonsgegevens in dossiers worden verwerkt om te voldoen aan de bewaartermijn als vereist door de Orde van Advocaten.

Hoe lang
FIN bewaart uw persoonsgegevens ten behoeve van het voldoen aan de bewaartermijn als gesteld door de Orde van Advocaten, te weten vijf jaar, indien deze gegevens dossierstukken vormen in een zaak. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat gegevens langer te bewaren. Financiële stukken als facturen worden op grond van de wettelijke verplichting hiertoe bewaard voor een termijn van zeven jaar.

Delen met derden
FIN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij relaties waarbij FIN de verwerkingsverantwoordelijke is en een derde partij de gegevens namens FIN verwerkt, sluit FIN te allen tijde een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers. De verwerkers worden op die manier onder meer verplicht gesteld om de nodige beveiligings- en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. FIN blijft in deze situaties niettemin de eindverantwoordelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . FIN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien FIN uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet naleeft.

Beveiligingsmaatregelen
Omdat wij veel elektronische communicatie voeren en uw gegevens opslaan op onze computers dan wel in de cloud (uitsluitend bij gerenommeerde partijen die een optimaal veiligheidsniveau hanteren), kan het voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden (hackers bijvoorbeeld). De kans daarop minimaliseren wij echter optimaal. Zo heeft onze website met een zogenoemd SSL-certificaat. Dit is een versleuteling van de communicatie, zodat de informatie niet eenvoudig in handen kan komen van derden.

Verder hanteren wij virusscanners, zorgen wij ervoor dat de software die wij gebruiken up-to-date is en werken wij alleen samen met softwareleveranciers die een hoog beveiligingsniveau hebben.

Ook in fysieke en organisatorische zin hebben wij specifieke aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.

Tot slot hebben wij met de partijen met wie wij samenwerken alsmede onze eigen medewerkers duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd over uw privacy.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons via .

Contactgegevens FIN

FIN Advocaten & Fiscalisten
Debbemeerstraat 14
2131 HE Hoofddorp

Telefoon:           023-3030 730
E-mail:               
KvK-nummer:   68843291

Slot
Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werk- en handelwijze met betrekking tot uw privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen, zodat wij u adviseren om deze pagina met regelmaat te lezen.

Dit privacystatement is van toepassing op de website van FIN Advocaten & Fiscalisten en alle zelfstandige ondernemingen die onder de naam van FIN Advocaten & Fiscalisten werkzaam zijn, te weten M. Nijland Belastingadvies B.V., Van Viersen Advocatuur en SV Advocatuur.

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van FIN Advocaten & Fiscalisten en alle zelfstandige ondernemingen die onder de naam van FIN Advocaten & Fiscalisten werkzaam zijn.

Alhoewel aan het ontwikkelen van deze website, de hierop te lezen teksten en onze e-mails grote zorg is besteed, aanvaardt FIN Advocaten & Fiscalisten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolledigheden dan wel onjuistheden daarvan. Alle teksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De lezer kan deze teksten niet gebruiken dan wel verwerken als advies. 

FIN Advocaten & Fiscalisten doet er alles aan om via deze website dan wel via haar e-mails geen virussen te verspreiden. Mocht dat echter wel gebeuren, dan is FIN Advocaten & Fiscalisten niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u(w elektronische hulpmiddelen) adequaat te beschermen tegen eventuele virussen.

Het is de gebruiker van onze website en de ontvanger van onze e-mails niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van FIN Advocaten & Fiscalisten.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van FIN Advocaten & Fiscalisten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van ons hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van FIN Advocaten & Fiscalisten is verboden. FIN Advocaten & Fiscalisten is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Deze disclaimer is van toepassing op de website van FIN Advocaten & Fiscalisten en alle zelfstandige ondernemingen die onder de naam van FIN Advocaten & Fiscalisten werkzaam zijn, te weten M. Nijland Belastingadvies B.V., Van Viersen Advocatuur en SV Advocatuur.